(به ترتیب حروف الفبا)
02.jpg 01.jpg avatar.jpg
محمد ابوالمعصوم امیرسامان اسفندیاری رجبعلی احمدی دونچالی
رئیس هیأت مدیره مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره عضو موظف هیأت مدیره
abolmasoum@kavehpaper.com esfandiary@kavehpaper.com ahmadid@kavehpaper.com
03.jpg avatar.jpg  
منوچهر نارون حمید حسن  
عضو موظف هیأت مدیره عضو غیرموظف هیأت مدیره  
narvan@kavehpaper.com    

 


6.0.11.0
گروه دورانV6.0.11.0